Shift I +91 - 44 - 22351217 | Shift II +91 - 44 - 22351221
Accredited by NAAC with "B" Grade (Affiliated to University of Madras)

Students Achievements

சென்னைப் பல்கனைக் கழக அளவில் தேர்ச்சி பற்ற மாணவிகள்

ஜா. ஆபிதா

முதுகலைத் தமிழ்

3 ஆம் இடம்

2020-2021

வ. நந்தினி

முதுகலைத் தமிழ்

9 ஆம் இடம்

2020-2021

க.த. தமிழ்முல்லை

இளங்கலைத் தமிழியல்

7 ஆம் இடம்

2018-2021